Andrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera KlemenovaAndrey Pudov, Nizhny Novgorod, Vera Klemenova